Kancelaria

Kancelaria parafialna znajduje się w budynku plebanii (parter).
Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 16:45.

Do parafii przynależą

  Do parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Radziemicach przynależą następujące miejscowości:
 • Radziemice
 • Błogocice I i II
 • Ibramowice
 • Pieczonogi
 • Przemęczany Kolonia
 • Wola Gruszowska

Odpusty

Św. Stanisława – 8 maja

Św. Józefa Oblubieńca NMP – 19 marca

Ochrona danych osobowych (RODO)

W związku z dostosowaniem wymogów prawnych z dnia 25.05.2018 r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) podajemy do wiadomości co następuje:

 • „Dane osobowe” oznaczają w szczególności: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), dane adresowe, identyfikator internetowy (np. e-mail), wizerunek;
 • Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
 • Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.
 • Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).
 • Kopia aktu chrztu może zostać wykonana wyłącznie przez proboszcza lub osoby przez niego upoważnione, dowolną techniką, z zastrzeżeniem, aby akty sąsiednie zostały przesłonięte.
 • Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
 • Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

Sakramenty i obrzędy

Zamawianie Mszy Świętych

Każdy może zamówić Mszę Świętą w dowolnej intencji. Intencje mszalne przyjmujemy w zakrystii, kancelarii parafialnej lub telefonicznie w godzinach urzędowania kancelarii.

Sakrament Chrztu Świętego

Dokumenty wymagane:

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, dokładny adres zamieszkania, wiek),
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Wymagany jest również udział rodziców i chrzestnych w katechezie przedchrzcielnej.

Sakrament Bierzmowania

Dokumenty wymagane:

 • metryka chrztu,
 • prośba o przyjęcie do grona kandydatów,
 • opinia katechety,
 • w przypadku osób spoza parafii – zgoda na przyjęcie sakramentu bierzmowania poza parafią zamieszkania,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Pierwsza Komunia Święta

Dokumenty wymagane:

 • metryka chrztu.

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni
Uwagi dla chcących zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim

 1. Narzeczeni zgłaszają się najpóźniej na 3 miesiące przed zamierzoną datą ślubu
 2. Jeżeli obie strony nie są naszymi parafianami, należy przedstawić pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego poza parafią stron, wydane przez proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego
 3. Rozmowa z księdzem w kancelarii
 4. Dokumenty
 • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w poradnictwie rodzinnym przy parafii
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Pogrzeb katolicki

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • zgoda właściwego proboszcza miejsca na katolicki pogrzeb, jeżeli osoba mieszkała (przebywała – nie chodzi o zameldowanie) poza naszą parafią
Dziś w Liturgii